การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

Green Office

ปี 2563

Green Office

ปี 2566

Green Office

ปี 2569

ข้อมูลสถิติ

ไฟฟ้า

กระดาษ

ก๊าซเรือนกระจก

เชื้อเพลิง

ของเสีย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว

วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องทองพันธุ์

ประชุม Green Office

การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2567   

ปิดไฟเพื่อโลก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ถอดปลั๊กออก

การแยกขยะก่อนทิ้ง

การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ง่ายการกำจัดของคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์