การแยกขยะก่อนทิ้ง

การแยกขยะก่อนทิ้ง

การแยกขยะก่อนทิ้งมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันคณะสถาปัตกรรมได้ดำเนินการ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง