โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว

โครงการอบรมสำนักงานสีเขียว

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมรับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะทำงานหมวด 2 (Green Office) ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) จึงมีความจำเป็นให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องทองพันธุ์ พูนสุวรรณ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์